نامه به سردبیر و تعهدنامه

ضروری است با مقالۀ مورد نظر برای بررسی و انتشار، فرم [الف و ب] «نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله در نشریۀ مطالعات عالی هنر و چک‌لیست ارسال مقاله» تنظیم و ارسال شود.


دریافت فایل:

فرم [الف و ب] «نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله در نشریه مطالعات عالی هنر و چک‌لیست ارسال مقاله» 

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات عالی هنر است.