دربارۀ نشریه

فصلنامه تخصصی مطالعات عالی هنر، نشریه‌ای است که به انتشار نتایج پژوهش‌ها و مقالات علمی، تألیفی و تصنیفی پژوهشگران و صاحب‌نظران در قلمرو هنرهای تجسمی و هنرهای دیداری و مطالعات میان‌رشته‌ای آنها با سایر حوزه‌های هنر و سایر علوم می‌پردازد. نشریه، پذیرای پژوهش‌های مرتبط با تاریخ هنر، نقد و تحلیل هنری، فلسفه و زیبایی‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌ای در عرصۀ مباحث یادشده، با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است.

 
 صاحب امتیاز:

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول:

دکتر مصطفی گودرزی

سردبیر:

دکتر مصطفی گودرزی

پست الکترونیکی: goudarzi40@gmail.com

پیام‌رسان: 09121304399

 

اعضای هیأت تحریریه:

[به ترتیب حروف الفبا]

دکتر یعقوب آژند (استاد دانشگاه تهران).

رشته تخصصی: تاریخ و فرهنگ و هنر ایران

پست الکترونیکی: yazhand@ut.ac.ir

دکتر حبیب‌الله آیت‌الهی (دانشیار دانشگاه شاهد).

رشته تخصصی: هنرهای تجسمی

پست الکترونیکی: habibb [at] yahoo.fr

دکتر سید غلامرضا اسلامی (استاد دانشگاه تهران).

رشته تخصصی: معماری

پست الکترونیکی: gheslami@ut.ac.ir

دکتر حسن بلخاری‌قهی (استاد دانشگاه تهران).

رشته تخصصی: زیبایی‌شناسی و فلسفۀ هنر

پست الکترونیکی: hasan.bolkhari@ut.ac.ir

استاد سید مهدی حسینی (استاد دانشگاه هنر).

رشته تخصصی: هنرهای تجسمی

پست الکترونیکی: mehdi.hosseini43@yahoo.com

دکتر محمد خزایی (استاد دانشگاه تربیت مدرس).

رشته تخصصی: ارتباط تصویری/ هنرهای اسلامی

پست الکترونیکی: khazaiem@modares.ac.ir

دکتر زهرا رهبرنیا (دانشیار دانشگاه الزهرا).

رشته تخصصی: ارتباط تصویری

پست الکترونیکی: z.rahbarniaalzahra.ac.ir

دکتر اصغر فهیمی‌فر (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس).

رشته تخصصی: تاریخ و فلسفۀ هنر

پست الکترونیکی: fahimifar@modares.ac.ir

دکتر مصطفی گودرزی (استاد دانشگاه تهران).

رشته تخصصی:  هنرهای تجسمی/ تاریخ هنر

پست الکترونیکی: goudarzi40@gmail.com

دکتر بهمن نامورمطلق (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی).

رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی

پست الکترونیکی: B_Nmotlagh@sbu.ac.ir​

 

 

مدیر داخلی: دکتر مینو خانی

رشته تخصصی: تاریخ هنر

پست الکترونیکی: khanyminoo@gmail.com

 

هماهنگی: زهره کرامت

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات عالی هنر است.